What would you like to find?
Health & Beauty Solutions

Category: WELSNESS CENTER

SnoreLase

COMING SOON...   ข่าวดีของคนนอนกรน นวัตกรรมเลเซอร์ใหม่รักษาอาการกรน ใช้เวลาเพียง 45 นาที ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด อาการนอนกรน นับเป็นปัญหาสำคัญต่อคุณภาพชีวิต ไม่เพียงแค่รบกวน ก่อให้เกิดความรำคาญกับคนที่นอนด้วย แต่ยังมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความจำถดถอย มีอาการง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน รู้สึกนอนไม่พอตลอดเวลา และอาจทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมด้วย การนอนกรน คือ ความผิดปกติของการนอน โดยผู้ที่มีอาการนอนกรน กล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นจะหย่อนตัวลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อของลิ้นและโคนลิ้น เพดานอ่อน ผนังคอหอยหรือลิ้นไก่ ซึ่งการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะขวางกั้นทางเดินผ่านของอากาศ ทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบลง เมื่อมีลมหายใจผ่านจึงต้องมีแรงดันเพิ่มขึ้น  ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวเกิดการสั่นสะเทือน และกระพือ…

Read More